اهمیت و نقش تربیتی کودکان و برخی راهکارهای عملی

هر انسانی در اجتماع یک سری نقش می پذیرد، به عبارتی طور که یک طفل کودکستانی مثلا در یک زمانه چندین بازی را ایفا می کند. بسته به خلاقیت خود می توانید از یک سری بطری آب و یک توپ در این بازی به کارگیری کنید. ولی برای دریافت همین راهنماییها لزومی ندارد که صبر نمایید تا در زمانه ممکن مراقبتهای درمانی مورد نیاز خود را به دست آورید. هنر به کودکان اجازه می دهد تا بررسی های خود را انجام دهند ، ضمن اینکه به آنها می آموزد که یک مسئله ممکن هست بیش از یک پاسخ داشته باشد. الگوهایی که پدر و مادر والدین هنگام کودکی به آن ها داده اند ، تجربه های شخصی آن ها در ارتباط مهم کودکان ، عقاید همسر و رسانه های گروهی ، نظرات والدین را شدیدا زیر اثر گذاری قرار می دهد. حتی زمان آزمایش یا این که یادگیری نحوه ی کار حساس مواد هنری به طور مؤثر ، کودکان در هم اکنون حل بحران ها و روش های تازه به جهت کنار آمدن حیاتی نتیجه های غیر منتظره هستند. به جای آن باید چه عمل کنم؟ به جای پیروی از قوانین یا دستورالعمل های خاص ، مغز بچه سرگرم کشف “چگونه” و “چرا” می شود. رسانهها در عین هم اکنون که تأثیرات مخربی بر فضای تربیتی خانوادهها میگذارند، کارکردهای به شدت مثبتی نیز دارا هستند که منجر شده در محفظه خانواده باقی بمانند و به عبارتی، همچنان انگیزههایی برای استعمال از آنان وجود داشته باشد. والدگری اثر گذار و مثبت سبب ساز می شود تا طفل کلیدی مفاهیمی نظیر پذیرش، صبر، قبول باخت و تلاش دوباره آشنا شود. حساس البته همت می باشد و عملکرد برای پدر و مادر عالی بودن و برای ارائه فرزندی اهمیت کمترین مشکلات رفتاری و اخلاقی به جامعه تا جایی که در حد گنجایش خانواده است. نوری افزود: جامعه دانش بنیان از آموزش و رشد به ویژه دانش آموزان جایگاه های سنی پایین، رخ می گیرد به همین ادله اکثری از کمپانی های بزرگ دنیا به تولید اسباب بازی بر روی آورده اند. بیشک ریشه بخش اعظمی از انحرافات اخلاقی جوانان هر جامعه، از محیط خانوادگی سرچشمه میگیرد، عقدههایی که در درون خانواده برای کودکان و نوجوانان ساخت میشود، به شکل عصیانها و انحرافات اجتماعی بروز میکند. فرزند زمانی میبیند دائما در محفظه خانه به او توهین و جسارت میشود و مورد تحقیر قرار میگیرد، شخصیت او لگدکوب میشود، فکر و عقیدهی او هرگز گزینه اعتنای پدر و مادر قرار نمیگیرد، مسلماً به جهت تأمین نیاز روحی خویش به کسی که احترام و شخصیت به او میدهد، چنانچه چه گونه و گروههای منحرف باشند، پاسخ مثبت میدهد. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اساسی نقش هنر در خشونت کودکان وب سایت خویش باشید.