به سراغ مورد بعدی

بسیار مهم است، به ندرت آموزش داده می شود، به راحتی خراب می شود.

برای اینکه به کار بعدی برویم، که همه ما انجام می دهیم (مگر اینکه هنوز پیژامه با پا پوشیده اید و دروس باله می گذرانید)، باید از آخرین چیز دور شویم.

آن را بپیچید، از آن بیاموزید، آن را به دستان خوب بسپارید.

و همچنین باید ایده‌ای داشته باشیم که چیز بعدی چیست. اما اگر زمان زیادی را صرف تمرکز روی کار بعدی کنیم، کاری را که در حال حاضر انجام می‌دهیم نادیده می‌گیریم که تأثیر بدی خواهد داشت.

هنرمندان ذوزنقه تمام وقت خود را صرف تمرکز بر گذار می کنند، زیرا آنها موضوع مرگ و زندگی هستند.

اگر با اذعان به اینکه چیز بعدی وجود خواهد داشت شروع کنیم، شاید بتوانیم یاد بگیریم که مهارت ها و تمرکزی را که برای رسیدن به آن نیاز داریم، توسعه دهیم.