سیاست تبلیغات پابجی موبایل اما متفاوت بود

یک عدد از تفندهای تدریس پابجی تلفن همراه به جهت حرفهای شدن در بازی این می باشد که کیتهای پزشکی را همواره اولویت خود قرار دیتا و آنان را انتخاب کنید چون از نارنجک به جهت شما مفیدتر خواهند بود و شما را از حذف شدن زودموعد چگونه اکانت پابجی را حذف کنیم نجات میدهند. اگر اهل تاکتیک هستید، نارنجک را به درون اتاق بیندازید و حالت خویش را به دست بگیرید، در حالی که قصد ورود به ساختمان یا این که اتاق دارید، میتوانید یک نارنجک پرتاب کنید دستهای را به قتل برسانید و مشاهده کنید که چه کسی رقیب نارنجک میشود! به غیر از این، یک جنبه دیگر وجود دارد که بازی را هم زمان به بحران کش و مشغول کننده می کند. وقتی که قصد دارید به سمت لاشه معاند بروید و این عمل را انجام دهید، صد رد صد بر روی زمین دراز بکشید چون در غیر همین رخ هر کس دیگری که در آن ناحیه حضور دارااست متوجه دود سبز رنگ خواهد شد، و در حالی که شما درگیر تعیین یک جفت کفش تازه هستید، ناگهان به سمت شما شلیک میکند. ولی عکس این قضیه نیز صدق میکند، یعنی شما میتواندی به سمت وسایل نقلیه دشمن خویش شلیک نمایید تا برنده عرصه باشید. گهگاه زمان ها ممکن می باشد به برهان نقص وسیله نقلیه خویش در مکانی خارج از ناحیه بازی گرفتار شوید. شما میتوانید نوشیدنیهای انرژیزا را در ارتفاع بازی از گوشه و کنار توده کنید. به این ترتیب درصورتیکه قصد خرید کردن یوسی پابجی فوری داشته و مایلید همین خدمت را در کاهش از 2 ساعت اخذ نمایید، وب سایت ما بهترین آیتم پیش بر روی شماست. در صورتی که از وسایل نقلیه به عنوان سنگر استفاده میکنید، معاند به شلیک نمودن به سمت شما ادامه می دهد تا زمانی که وسیله نقلیه منفجر شود و احتمالاً شما را خواهد کشت. پوشاک استتار همان چیزی میباشد که تیراندازها به جهت استتار و مخفی نمودن خودشان از دید دشمن میپوشند. متأسفانه، همین گزینه تنها حساس فرود تجهیزات اصلی چتر به زمین میرسد، براین اساس به جهت تنظیم پوشاک استتار احتمالا اضطراری باشد اندکی ریسک کنید. مسلسلها طبیعتاً شتاب شلیک بالاتری دارا‌هستند و حساس همین هم اکنون شما می بایست به جهت شعور خوب تر همین روایت تفنگهای مختلف را آزمون کنید. تصور نتیجه همین کار چندان طاقت فرسا نیست، با خارج پریدن از وسیله نقلیهای که مهم سرعت در حالا حرکت میباشد شما خواهید مرد! در طول بازی شما گزینه اصابت گلوله قرار میگیرید و اغلب میتوانید اهمیت بعضی از مراقبتهای طبی بهبود پیدا کنید. پس از اینکه مود مورد نظر را گزینش کردید، می تواند از بالای صفحهی اصلی بازی وضعیت بازی را بر روی Third- Peron یا همان سوم فرد و Perpetive که اول فرد است قرار دهید.