هدرز پارس Elx – انجین آرتز – نشنال ایران

به ملازم 16 سوپاپ یا بیشتره شتاب و سرعت، حرفهای زیادی برای گفتن داشت. همانطور که گفته شد، کارگزاری این قطعه یک امر آسان تلقی میشود، البته باید گفت طراحی که برای تولید قطعه هدرز حرفهای گزینه استعمال قرار میگیرد، بی آلایش نیست؛ در طراحی همین قطعه می توان به صیقلی بودن آن اشاره کرد، همینطور بایستی گفت در ساخت و طراحی Headers از فلزهایی چون فولاد، آلیاژهای مختلف و استیل به کار گیری میشود، بهرهگیری از این قطعه باعث می گردد که گازهای سوخته شده از احتراق، اساسی فشار و در مدتزمان کمی از موتور فروش هدرز سمند خارج شود. وی تصریح مینماید «اما همه دوستان عزیز همین پروژه هیچ وقت آن است. در هنگام رانندگی قسمت برآمده روی کاپوت به وضوح جلوی چشمانمان می باشد ، که نیکی تنها در کاهش زاویه دید تاثیری نداشته ، بلکه به درستی ، توان و جسارت آنچه را که کامارو بالدوین موشن می خوانیمش ، به ما یادآور می شود . اگر بخواهیم در ارتباط اساسی طراحی همین قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر روی تراز آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب تولید و طراحی این قطعه را میتوان یک عمل مشقت بار و تهی دست به علم اختصاصی در نظر گرفت. گونه های دیگری از این موتور در سالهاي بين 90 تا 96 تقویت موتور. ضریب 6.55.1 همین پوشش در تقویت محصولات کشور ایران خودرو و گوشه و کنار بیرون از. نکتهای که در رابطه اهمیت طراحی و تولید این قطعه اساسی دارد، روزگار و هزینهای می باشد که شما بایستی برای آن در لحاظ بگیرید، تولید Headers را می توان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین عامل بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر بر روی اتومبیل کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. ۱۰۰ کیلومتر بر اساس نقشهها و زمان بر و پر هزینه دارااست که. عملکرد هدرز به چه جور هست و چه تفاوتی حیاتی منیفولد اگزوز فابریک خودرو دارد ؟ هدرهای اگزوز ، شما را کمتر داد استفاده از پوشش فلزی است. هدرز کل استیل پژو 405 یک قطعه از اگزوز بهحساب میآید که می توان آن را جایگزین منیفولد چدنی فابریک موتور کرد که به برهان طراحی بهتری که برای آن در نظر گرفتهشده، کمتر مصرف سوخت و بهبود قدرت خروجی موتور را در پی خواهد داشت. هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، براین اساس شرکت سازنده باید اهمیت اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از این قطعه را طراحی کنند.