هرآنچه که برای تغییر کاربری ملک مسکونی نیاز دارید! – مجله اینپین

واحد مسکونی عبارت می باشد از هر ساختمانی که برای زندگی ساخته شده و شامل امکانات گزینه نیاز زیست مانند اتاق، آشپزخانه و خدمت بهداشتی و … بازرس در اين سطح اطلاعات گزینه نياز به جهت تأييد تغيير كاربری ملک را جمعآوری ميكند؛ مانند عرض معبر و موقعیت برج مسکونی المپیک اطراف ملک. مورد ها ذكر شده در فرمان نقشه برای كاربری جديد در طراحی نقشه ملک تأثير زيادی دارد؛ به جهت نمونه ملكی كه كاربری آن به تجاری تغيير پيدا ميكند، مطابق دستورنقشه خویش بايد به احداث پاركينگ و فضای حتمی به جهت ورود و خروج خودروی آتشنشاني و… درصورتیکه براساس ضوابط تعيينشده پهنهای كه ملک در آن قرار دارد، امكان تغيير آن كاربری را داشته باشد، جواز لازم به جهت تغيير كاربری صادر ميشود. در اين فرمان نقشه حساس اعتنا به موقعيت ملک و فضای شهری اطراف آن، تعداد طبقات ساختمان جديد، مرحله اشغال و كاربری آن تعيين ميشود. در اين مرحله اظهارات ذكر شده در درخواست صاحب و مالک حیاتی آنچه در بازرسی به دیده ميخورد مطابقت داده ميشود. بعد از آن از تایید کارشناسان، مجوز تجدید و تغيير كاربری صادر میشود و به صاحب و مالک اطلاع دیتا میشود. برخي تخلفات برای رسيدگی به اداره معماری و شهرسازی استان ارجاع دیتا شده و بعضا از آنها توسط شهرداری ناحیه و يا ناحيه حل ميشوند. تغییر نشانه از مثبت به منفی می تواند بینهایت صورت بهوجود آورد. مجوزها و استعلامهای واجب درصورت نقص در پرونده که از طريق دفترها سرویس ها تجدید دنبال میشوند. اکثر زمان ها تغيير كاربریها، با تخريب و بنا مجدد ملک روبهرو است؛ به عنوان مثال ملكی مسكونی كه قرار می باشد به ملكي تجاری تبديل شود، بايد شرايط واجب به جهت تبديل شدن به ملكی تجاری را داشته باشد. حالا كه جواز ضروری به جهت تغيير كاربری ملک صادر شده است، ملک موردنظر تخريب و ساختمان جديد با ويژگیهای از پيش تعيينشده، جايگزين ملک گذشته میشود. هر چند در سرشماریهای مختلف نفوس و مسکن در سالیان گذشته، علی رغم مراجعه واحد به واحد خانهها، میبایست چنین نتایجی حاصل میشد، البته هیچ گاه آمار به دست آمده نتوانست برای اجرای برنامههای دولت اعم از تهیه و تنظیم بازار مسکن و نیز برنامه ریزی برای شناسایی خانوادههای فاقد مسکن یا این که افراد کلیدی بیش از یک ملک و دریافت مالیات از مالکانی که واحدهای مسکونی خویش را خالی نگه میدارند، مثمر ثمر بوده و دولت به یک بانک اطلاعاتی ظریف در خصوص املاک موجود در میهن دست یابد. در اين مرحله اگر ملک آیتم نظر اساسی تخلفی باشد، قبل از انجام هر مرحله ديگری به اين تخلف می بایست رسیدگی شود. رابطه ها اجتماعی ساکنین دارای یکدیگر ضعیف بوده واکثر ساکنین حساس تعلق به مکان را ندارند. تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که در سال ۱۳۵۲ به این قانون الحاق شده، مقرر کرده است: “شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم شده، مکلف است مطابق ضوابط نقشه مذکور، در پروانههای ساختمانی جور به کارگیری از ساختمان را قید کند”. بر شالوده ماده 2 قانون سوق‌دهی و حمایت از مشاغل خانگی، صاحب میتواند از خانه مسکونی خویش به جهت شغل ها خانگی استعمال کند.