وقتی شک دارید ، دنبال ترس باشید

دوستم امی به من آموخت که منظور از “مشتاق” آن چیزی نیست که من فکر می کردم. من از آن به معنای “خودخواهانه به طور کوتاه بینانه” استفاده می کنم. در واقع به معنی ترسناک و بی روح است.

اما با جستجوی اصطلاح نامه ، متوجه شدم که این واژه به معنی “وحشتناک” نیز هست. من مطمئن بودم که Snidely Whiplash یک شرور وحشتناک است. یک کار وحشتناک باید چیز بدی باشد.

نه ، این به معنی “ترسو” است.

اما صبر کن!

معلوم می شود که این به معنای خودخواه و شیطانی نیز است.

وقتی کسی به اندازه کافی ترسناک است ، به اندازه کافی هوس می کند ، گاهی اوقات به شیوه های غیر اجتماعی و حتی آزاردهنده عمل می کند.

در حالی که قطعاً تعدادی فوق العاده شرور در بین ما هستند ، اما به احتمال زیاد ما به سادگی با شخصی سروکار داریم که احساس می کند در حال غرق شدن است.

[PS I have a brand new short video course on LinkedIn on decision making. It’s free for the next six hours.]