کدام نوع سینکور؟ | وبلاگ ست

دیر یا زود جایی برای پنهان شدن پیدا می کنیم. محل امن یا رزق و روزی. یک مکان امن

این نوع پایه می تواند به ما آرامش خاطر بدهد و دری را به روی امکان باز کند.

اما، این امکان وجود دارد که بتوانیم آن را نیز به تله تبدیل کنیم.

موقعیتی به قدری عالی ایجاد شده که ما گیر کرده ایم. بدون حرکت رو به جلو گیر کرده، با روایتی از نارسایی یا رنج گیر کرده است.

مکان هایی که ما در آن زندگی می کنیم، مطمئناً بر اساس نحوه رفتار جهان با ما، خارجی هستند. اما آنها اغلب درونی نیز هستند، داستانی که برای مدتی احساس راحتی می کرد. اما اگر آن داستان محل ثابتی از دلخوری، ترس یا نارضایتی ایجاد کرده باشد، ممکن است یافتن کسی که بتواند به ما کمک کند تا ببینیم امکان ادامه دادن وجود دارد، مفید خواهد بود.