کود سولفات پتاسیم – ارسال رایگان انواع کود – قیمت کود – کشاورزی ایران

داشته باشیم تا بتوان به بهترین رخ ممکن از آن به کارگیری کرد. و چه کارایی داراست می قدرت از آن به بهترین صورت ستفاده کرد. همین ماده به صورت آرکانیت وجود دارد اما در مقادیر به اندازه وجود ندارد. غالبا در تماس دارای پوست و چشم مشکلی برای تندستی انسان به وجود نمی آورد، ولی ورود گرد و غبار آن به درون دیده باعث تحریکات مکانیکی دیده می­ شود. حیاتی همین وجود اخیرا اثبات شده هست که می اقتدار سولفات پتاسیم را از بقیه مواد معدنی نظیر کاینیت و شونیت که در مرتبه اول نمک های منیزیم هستند البته کمی سولفات پتاسیم دارند استخراج کرد که یکی از منابع دریاچه نمک پهناور در یوتا است. در آب به راحتی قابل حل میباشد اما در اتانول قابل حل نیست. پتاسیم دارای پوشش گوگردی به صورت یون سولفات در محلول خاک وجود داشته و جذب ذرات خاک نمی شود، اکسید و احیاء گوگرد درخاک بیولوژیکی بوده و میکرو ارگانیسم های خاک میتوانند گوگرد را به یون سولفات تبدیل و قابل به کار گیری برای گیاه کند. این ماده به مراد کاهش نور و فلاش زدن در سوخت های نظامی نیز آیتم مصرف قرار می گیرد. سولفات پتاسیم همینطور در فتوسنتز، تهیه و تنظیم اسمزی، رشد سلولی، تهیه و تنظیم روزمره ای و نظام آبی گیاه اثر گذار است. اهمیت تولید ATP مقدار فتوسنتز را تهیه سولفات پتاسیم ارگانیک می کند. از گوگرد موجود در این کود میگروارگانیسم ها نیز به کار گیری می نمایند و سولفات قابل استفاده برای گیاه را در اختیار ریشه قرار می دهند. سولفات پتاسیم به شکل پودر سفید، گرانول و کریستالهای سفید و بیرنگ عرضه شده و مزه تلخ و شوری دارااست و به عنوان ماده ای مغذی در هر تراز از رویش گیاه قابل استعمال میباشد و علاوه بر تامین پتاسیم به طور همزمان نیازهای گیاه به سولفات را تا حد آیتم نیاز تامین می کند. نام دیگر این کود سولوپتاس می باشد که در زمین های کشاورزی مصرف می شود و به دوصورت جامد و محلول قابل به کارگیری است. کاربردهای دیگر پتاسیم سولفات عبارت هست از: قابل استفاده در صنعت شیشهسازی و نظامی، بهبود دهنده رنگ و طعم میوه، جایگزین مطلوب نمک در صنعت های غذایی و… در صنایع غذایی به عنوان عطر و طعم­ دهنده و همینطور به عنوان جایگزین نمک خوراک یا این که همان سدیم کلرید از آن استعمال می­ شود.