گیت بازرسی، راکت بازرسی و دستگاه ایکس ری

ادعاهایی از گزاره این‌که ممکن است به کارگیری از این سامانه و تردد رانندگان از بین اشعههای ایکس ری، تندستی آن‌ها را به خطر انداخته و در طولانی مدت منجر بروز بیماریهای متعدد نظیر سرطان شود. اما چندی قبل، بعضی از رانندگان ناوگان سنگین نسبت به استقرار و به کارگیری از دستگاههای ایکس ری جادهای ابراز نارضایتی کردند؛ نگرانی آنها به شایعاتی برمیگردد که این روز ها در فضای مجازی دست به دست سازنده دستگاه ایکس ری میشود. در همین خصوص حامد گودرزی، رئیس دفتر کار بررسی بر فرآیندهای گمرکی ستاد مبارزه حیاتی قاچاق متاع و ارز گفت : همه دستگاههای ساخت شده در حین به کارگیری گزینه تحلیل و بازرسی قرار گرفته و هیچکدام از آن‌ها نمیتوانند خارج از استانداردهای جهانی اشعه مورد به کار گیری قرار گیرند. محمدامین پاکشیر، مسئول حفاظت پرتویی سامانه ایکس ری اساسی تأکید بر ضرورت هوشمند شدن فرایند بررسی بر ناوگان باری سرزمین گفت: متأسفانه مرز و بوم ما گرفتار قاچاق محصول و ترانزیت مواد مخدر بوده و بازرسی های فیزیکی و سنتی نمی تواند آنطور که بایستی تخلفات را کشف کند همچنین طریق های سابق هزینه های بسیاری را به نهاد های نظارتی تحمیل می کرد و از رانندگان زمانه متعددی را صرف می کردند و در اخیر سرانجام عادلانه کمبود و بازرسی ها حیاتی سلایق شخصی صورت می گرفت. این دستگاه های ایکس ری فراوان پیشرفته می باشد و می توانند در هر ۳۰ ثانیه تصاویر هر کامیون را کپی کنند. از سال ۱۳۹۵ دستگاههای اسکنر توسط شرکت های مستقر ساخته شدند و تا به امروز ۴ دستگاه تحویل نهادهای نظارتی شده هست و در حال تولید دستگاه های بیشتری هستیم تا بتوانیم در حوزه صادرات پیشرفت داشته باشیم. بنابر توصیه جایگاه معظم رهبری در آیتم لزوم بازرسی تمام کانتینرهای محصول در بنادر به جهت پرهیز از ورود کالاهای قاچاق در سال ۹۶، یکسری کمپانی دانشبنیان از پاراگراف سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع مبادرت به طراحی و ایجاد دستگاههای ایکس ری جادهای و کامیونی کردند. تعداد ۵ دستگاه از این ایکس ری ها در وزارت دفاع در سطح تحویل و جانمایی میباشد و یک دستگاه دیگر هم به سازمان انرژی اتمی توصیه دیتا شده و در سطح تولید است. گمرک جمهوری اسلامی ایران پیش از این ۶ دستگاه ایکس ری کامیونی و کانتینری اثبات به تولیدکنندگان داخل پیشنهاد داده بود که یکسری از همین دستگاه های ایکس ری در سطح ایجاد آخری و جانمایی است. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد دستگاه ایکس ری چه چیزی را نشان نمی دهد بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.