10 نکته مهم در نوشتن یک مقاله علمی

همچنین دراین نوع مطالعات میبایست از افراد آیتم مطالعه راضی بودن نامه اخذ و همین موضوع صراحتأ در نوشته نوشته ذکر گردد. به طوری که ارجاعات متنی به صورت شماره و به ترتیب ظهور در نوشته مشخص شده و در نقطه نهایی مقاله در نصیب منابع به ترتیب ظهور متن شماره گذاری می شوند . بنابراین اضطراری هست نویسندگان متشخص در طومار خواهش چاپ، این موردها را به وسیله امضاء متعهد گردند. 3. نویسنده/نویسندگان دو فولدر (فایل) از مقاله خود را دارای و بدون نام و مشخصات به ملازم طومار التماس چاپ، از طریق سایت ارسال فرمایید. ▒ مجله انگلیسی : نام خانوادگی و اسم نویسنده یا نویسندگان. 2. اسم نویسنده یا این که نویسندگان: تحت عنوان نوشته ذکر گردد. 7. مسؤولیت صدق و سقم مطالب به عهده نویسنده نوشته است. مسئولیت صحت و سقم مطالب هر نوشته به عهده نویسنده یا نویسندگان می باشد و این مجله حق رد یا این که قبول و هم ویراستاری مقالات را به جهت خویش محفوظ می داراست و در هر صورت مقاله ارسالی مسترد نمی شود. در بقیه موردها نویسنده حتمی است سردبیر را در جریان هر نوع تغییر و یا این که اصلاح دیگری قرار دهد. 11. در هر شماره صرفا یک نوشته مروری و از هر شخص تنها یک نوشته به عنوان نویسنده اول یا این که مسؤول به چاپ میرسد. مقالات به یکی از شکل مقالات مروری ، سیستماتیک یا متاآنالیز مرری یا نامه به سردبیر می باشد که توسط کارشناس یا متخصصین مربوطه تهیه می شود بطوریکه نویسنده و یا نویسندگان دست‌کم دو مقاله تحقیقی اعتبار دارای ارتباط حساس مسئله را قبلا به چاپ رسانده و بعنوان منبع در نوشته مروری از آنها استفاده کرده باشند. در این بخش تنها یافته ها ارائه می شود و بایستی از ذکر عارضه ها و دلیل های مرتبط با آن دوری گردد. برای ساخت تمایز میان بخش های نوشته از شرایط کلفت فونت B Nazanin در ترازو ۱۱ به کارگیری شود. نتایج نشان بخشید که مقدار استنادهای محلی نوشته های ممیزی دانش مطلوب وجود ندارد و به جهت بهبود موقعیت آن می بایست برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های ضروری شکل پذیرد. 4. اسامی یگانه و یا این که واژههایی که در متن، جداول و غیره به شکل مخفف درج میشوند، از مخففهای معروف و بین المللی بوده و تمام آن ها یکبار در متن در اولی جایی که به کار برده می گردند به همپا مخفف داخل پرانتز متن شوند. 1. تیتر مقاله (حداکثر 15 کلمه): حاوی مورد قضیه کلی و جهت گیری پژوهشگر در آن مسئله و هماهنگ دارای متن نوشته باشد. درصورتیکه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه دانلود نوشته لورا مالوی لطفا از تارنما ما دیدن کنید.