پیستون چیست ؟

رینگ پیستون یک عدد دیگر از قطعات موتوری خودرو می باشد. این گذر به روغن اذن می دهد تا از انتهای تبارک از میله اتصال عبور کرده و بر بر روی حوزه‌ رانش دیواره سیلندر ، جایی که حداکثر اصطکاک میباشد ، پیستون و سوپاپ پاشیده شود. همگی پیستون های موجود در سیلندرهای یک موتور می بایست از نظر اندازه و ابعاد و وزن یکی از باشند تا در عملکرد آنان اختلاف کیفیت یا زمانه تولید نشود. شیارهایي هم بر روي محفظه پیستون تعبیه مي شود كه محل قرارگیري رینگ ها مي باشد.در صورتیكه ترازو این شیارها بیش از حد داده شده در اطالاعات فنی دستگاه باشد پیستون باید بدون شک ردوبدل گردد. همین سبب افزایش واحد فشار (میزان نیروی اندازه گیری شده بر روی مرحله مماس رینگ) اعمالی بر بر روی جداره سیلندر میشود. زمانی به حرکت پیستون وشاتون اعتنا کنیم،ملاحظه خوا‌هیم کردکه نیروی فشاری احتراق زمان قدرت،درامتدادمحوراستوانه سیلندربه سرپیستون واردمیشود.لذاپیستون رغبت داردکه درسیلندربه طورکاملا موازی بامحوراستوانه،به طرف تحت حرکت کند. رینگ های روغنی در دو طرف فنر قرار می­گیرند. رینگ پیستون در معرض گازهای بد، هوا و سوخت کثیف و روغن کثیف قرار می گیرد که باعث به کاهش ارتفاع قدمت همین قطعات می شود. پیستون بوسیله بدنه در حالت راست قرار میگیرد. این پیستون اصلی داشتن تاج مخروطی شکل گرمای حاصل از انفجار را به بدنه سیلندر انتقال داده و مانع از داغ و ذوب شدن پیستون در بدور موتورهای بالا می شود. از معایب پیستون های آلومینیمی، انبساط دوچندان بدنه ی آن می باشد که طراحان ناچار می شوند به جهت خودداری از گریپاژ، پیستون را اهمیت لقی فراوان بسازند، مگر آن که حساس طرح هایی همین انبساط را کاهش پیستون زانتیا دهند. همین رینگ ها با ترک کوچکی شکسته شده اند که به آن‌ها امکان نصب و برداشتن بر بر روی پیستون را می دهد. در این موتور ۸ سوپاپ هر پیستون مهم داشتن دو جای سوپاپ بر روی تاج از برخورد و خم شدن سوپاپ ها حین پاره شدن تسمه تایم دوری می کند.